KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Büyük Osmaniye Oteli (“buyukosmaniyeoteli.com”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenir?
Toplanan kişisel verileriniz, Büyük Osmaniye Oteli tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:

 • Amaçlar;
  • Büyük Osmaniye Oteli restoran, pastane, ürün ve hizmetlerinin sunulması,
  • Büyük Osmaniye Oteli tarafından işletilen otelcilik hizmetlerinin sunulması ve bu kapsamda rezervasyon, giriş, konaklama gibi hizmetler ile talep edilmesi halinde SPA&Fitness hizmetlerinin sunulması,
  • Davet, etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin sunulması,
 • Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili,
 • Şirket tarafından sunulan Ürün ve Hizmet’ten ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zaman aşımı süresince saklanması,
 • Büyük Osmaniye Oteli yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Büyük Osmaniye Oteli faaliyetlerinin Büyük Osmaniye Oteli prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
Toplanan kişisel verileriniz; Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Büyük Osmaniye Oteli’ne ait web sitesindeki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına açık rıza vermeniz durumunda takip edilmektedir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir. Web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz takip edilmesi amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Çerez internet adresinden yer alan “Çerez Politikası” sekmesinden ulaşılabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Büyük Osmaniye Oteli’nin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında Şirketimiz tarafından fiziki ortamda oteller, restoranlar, Büyük Osmaniye Oteli tarafından işletilen davet ve etkinlik mekanları ile elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden toplanmakta ve aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve Hizmet sunulması,
 • Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili.

Büyük Osmaniye Oteli’nin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Büyük Osmaniye Oteli’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Büyük Osmaniye Oteli tarafından sunulan Ürün ve Hizmet’ten ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Büyük Osmaniye Oteli’nin ve Büyük Osmaniye Oteli ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Büyük Osmaniye Oteli’nin yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Büyük Osmaniye Oteli’nin faaliyetlerinin Büyük Osmaniye Oteli’nin prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde;

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla toplanmakta ve iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplanmakta ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sitemizde bulunan Başvuru Formu’nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen diğer yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.